บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานมาโดยตลอด